Bestuur

Kerkenraad en Moderamen

Onze gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit:

 • predikant
 • een ouderling- praeses
 • een ouderling- scriba
 • pastorale ouderlingen
 • diakenen
 • kerkrentmeesters

Moderamen

Het moderamen (dagelijks bestuur) wordt gevormd door:

 • predikant
 • praeses
 • voorzitter diaconie
 • scriba
 • afvaardiging van College van Kerkrentmeesters

Het bestuur van de gemeente volgt het beleidsplan. Het beleidsplan 2021-2025 is online beschikbaar.

Vertrouwenspersoon.
 

Zij stellen zich hier voor : Veilige Gemeente – vertrouwenspersonen in Zevenaar

Taakgroepen

De kerkenraad laat zich bijstaan door onderstaande hoofdwerkgroepen:
Deze werkgroepen nemen zelfstandig besluiten, mits deze passen in het door de kerkenraad vastgestelde beleid.

 • Eredienst en Pastoraat
 • Financiën en Beheer
 • Diaconie en ZWO

Onder deze hoofdwerkgroepen vallen aan het werkveld gelieerde sub werkgroepen/commissies. Daarnaast zijn er werkgroepen die rechtstreeks onder de kerkenraad vallen. Zie Overige werkgroepen.