College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (kortweg: CvK) bestaat momenteel uit zes leden. Dit college heeft als taak het beheren van de gelden en goederen in onze kerkgemeenschap. Deze taak voert men uit aan de hand van een meerjaren beleidsplan. Het meest in het oog springen de taken ten aanzien van het financiële beheer, het personele beheer en het beheer van gebouwen en goederen.

Het financieel beheer

Geld
Het merendeel van de benodigde geldmiddelen verkrijgt onze kerkgemeenschap uit vrijwillige bijdragen van de leden.

Het CvK stelt jaarlijks een begroting op voor het komende jaar alsmede een resultaatrekening over het afgelopen jaar, waarmee verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde financiële beleid. Jaarlijks wordt in de maand januari de actie Kerkbalans gehouden, waarbij aan de gemeenteleden wordt gevraagd om hun financiële bijdrage voor dat jaar vast te stellen. De resultaten van deze actie zijn van groot belang voor onze kerkgemeenschap om financieel gezond te kunnen blijven.

Indien de financiële situatie daarom vraagt stelt het CvK aan de Kerkenraad zo nodig voor om passende maatregelen te nemen.

Het personeelsbeheer

Hoewel een groot deel van de werkzaamheden in onze kerkgemeenschap door vrijwilligers geschiedt, zijn er echter ook medewerkers in dienst. Onze gemeente treedt op als werkgever voor de predikant, kerkelijk medewerker en de beheerders van het zalencentrum Ons Huis.
Het CvK regelt voor deze werknemers alle zaken die met het werkgeverschap verband houden.

Het beheer van gebouwen

Onze gemeente beschikt over onroerend goed zoals het monumentale kerkgebouw “de Ontmoetingskerk”, het naastgelegen zalencentrum “Ons Huis” en een drietal woningen, waarvan er één in gebruik is als pastorie. Het CvK draagt zorg voor het beheer hiervan en regelt zaken als gebruik, onderhoud en verzekering.

Ons kerkgebouw dateert uit 1659 en staat net als de orgelombouw uit 1695 op de Monumentenlijst. In de loop van de eeuwen hebben er diverse aanpassingen en restauraties plaatsgevonden teneinde het gebouw te kunnen behouden voor de toekomst. In 2003 is de kerkzaal aangepast zodat er tijdens de vieringen efficiënter gebruik van gemaakt kan worden. De afgelopen jaren zijn het torentje en de luidklokken grondig gerestaureerd en heeft het orgel een grote onderhoudsbeurt gehad.

Jaarlijks wordt de kerk op de eerste van de twee Open Monumentendagen opengesteld voor bezoekers en daarnaast wordt de kerk op vrijdagen regelmatig opengesteld voor belangstellenden.

Het zalencentrum “Ons Huis” is in 2004 ingrijpend verbouwd en gemoderniseerd. Het wordt gebruikt voor vergaderingen van kerkelijke aard, verhuurd aan diverse verenigingen en voor diverse andere vergaderingen, besprekingen en informatiebijeenkomsten.

Het beheer van landerijen en begraafplaats
Naast het beheer van gebouwen vraagt ook het beheer van gronden de aandacht van het CvK. Zo is onze kerkelijke gemeente de eigenaar van ca. 15 ha verpachte landerijen, de begraafplaats aan de Babberichseweg te Zevenaar en een aantal verhuurde tuintjes achter de begraafplaats.

Op de van oorsprong hervormde begraafplaats vinden jaarlijks nog enkele begrafenissen plaats . De begraafplaats beschikt ook over een urnenmuur waarin urnen kunnen worden bijgezet en is het mogelijk om as te verstrooien.

  • Meer informatie Begraafplaats

Het beheer van archieven en registers
Uit de geschiedenis van de hervormde gemeente in Zevenaar zijn in het archief diverse stukken te vinden die teruggaan tot circa 1600. Dit historische archief is ondergebracht in het gemeentehuis van Zevenaar. Daarnaast zijn er nog archiefbestanddelen die zich in eigen opslagruimten bevinden.

Pakjesbeurs Groene Kerk

Pakjesbeurs Groene Kerk

Pakjesbeurs Groene Kerk brengt ruim 350 Euro op De pakjesbeurs die we op vrijdagmiddag 17 november hebben gehouden heeft € 353,90 opgebracht voor de NME (natuur en milieu educatie) in Zevenaar. Het was een gezellige middag in Ons Huis met de verkoop van kerstpullen en...

Actie Schone Rivieren

Actie Schone Rivieren

Actie Schone rivieren Een elftal vrijwilligers uit onze kerk heeft op zaterdagochtend 14 oktober weer afval geraapt langs de oevers van de IJssel. Gewapend met prikkers en vuilniszakken zijn we in twee groepjes aan de slag gegaan. Wat vind je dan zoal? Nou, vooral...

Heart4U

Heart4U

Heart4U is een leuk, Liemers feestje voor alle leeftijden: kinderen, tieners voorop en vooruit, hun ouders en opa's en oma's mogen mee komen!! Elke maand een familie uitje. Thema 1 oktober: ONTWAPENING = VREDE? Iedereen kan iets voor vrede doen! De HEART4Uviering is:...

Duiven haken voor Pinksteren

Duiven haken voor Pinksteren

De dames van de haak club hebben hun best gedaan op de mooie witte duifjes. Want wist je dat de duif niet alleen een symbool is voor vrede, maar ook voor Pinksteren? Met Pinksteren worden we gevoed door de geestelijke wereld en gaan we op zoek naar een gezamenlijke...

Gebrandschilderde ramen Ontmoetingskerk

Gebrandschilderde ramen Ontmoetingskerk

Beste leden en vrienden van de Protestantse Gemeente Zevenaar, Uit dankbaarheid voor het behoud van de ‘Ontmoetingskerk’ tijdens de tweede wereldoorlog zijn, kort na de bevrijding, twee gebrandschilderde ramen aangebracht. Tijdens een gesprek met ds. Leen den Besten...

Sparen voor het goede doel

Sparen voor het goede doel

Niet Weggooien!! Waarom weggooien wat nog van waarde is. Heb oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels en geboortekaartjes? Lever ze in bij de ZWO-groep. Er staat een mand in Ons Huis . Ook oud geld en buitenlands geld is welkom. De...

Christelijke meditatie

Christelijke meditatie

Voel jij je onrustig in deze opgejaagde tijd vol drukte en herrie? Zoek jij naar rust en stilte? Stil worden is één van de eerste stappen bij het mediteren. Wat doet christelijke meditatie? Meditatie geeft een innerlijke rust en een betere balans tussen geest lichaam....