College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (kortweg: CvK) bestaat momenteel uit zes leden. Dit college heeft als taak het beheren van de gelden en goederen in onze kerkgemeenschap. Deze taak voert men uit aan de hand van een meerjaren beleidsplan. Het meest in het oog springen de taken ten aanzien van het financiële beheer, het personele beheer en het beheer van gebouwen en goederen.

Het financieel beheer

Geld
Het merendeel van de benodigde geldmiddelen verkrijgt onze kerkgemeenschap uit vrijwillige bijdragen van de leden.

Het CvK stelt jaarlijks een begroting op voor het komende jaar alsmede een resultaatrekening over het afgelopen jaar, waarmee verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde financiële beleid. Jaarlijks wordt in de maand januari de actie Kerkbalans gehouden, waarbij aan de gemeenteleden wordt gevraagd om hun financiële bijdrage voor dat jaar vast te stellen. De resultaten van deze actie zijn van groot belang voor onze kerkgemeenschap om financieel gezond te kunnen blijven.

Indien de financiële situatie daarom vraagt stelt het CvK aan de Kerkenraad zo nodig voor om passende maatregelen te nemen.

Het personeelsbeheer

Hoewel een groot deel van de werkzaamheden in onze kerkgemeenschap door vrijwilligers geschiedt, zijn er echter ook medewerkers in dienst. Onze gemeente treedt op als werkgever voor de predikant, kerkelijk medewerker en de beheerders van het zalencentrum Ons Huis.
Het CvK regelt voor deze werknemers alle zaken die met het werkgeverschap verband houden.

Het beheer van gebouwen

Onze gemeente beschikt over onroerend goed zoals het monumentale kerkgebouw “de Ontmoetingskerk”, het naastgelegen zalencentrum “Ons Huis” en een drietal woningen, waarvan er één in gebruik is als pastorie. Het CvK draagt zorg voor het beheer hiervan en regelt zaken als gebruik, onderhoud en verzekering.

Ons kerkgebouw dateert uit 1659 en staat net als de orgelombouw uit 1695 op de Monumentenlijst. In de loop van de eeuwen hebben er diverse aanpassingen en restauraties plaatsgevonden teneinde het gebouw te kunnen behouden voor de toekomst. In 2003 is de kerkzaal aangepast zodat er tijdens de vieringen efficiënter gebruik van gemaakt kan worden. De afgelopen jaren zijn het torentje en de luidklokken grondig gerestaureerd en heeft het orgel een grote onderhoudsbeurt gehad.

Jaarlijks wordt de kerk op de eerste van de twee Open Monumentendagen opengesteld voor bezoekers en daarnaast wordt de kerk op vrijdagen regelmatig opengesteld voor belangstellenden.

Het zalencentrum “Ons Huis” is in 2004 ingrijpend verbouwd en gemoderniseerd. Het wordt gebruikt voor vergaderingen van kerkelijke aard, verhuurd aan diverse verenigingen en voor diverse andere vergaderingen, besprekingen en informatiebijeenkomsten.

Het beheer van landerijen en begraafplaats
Naast het beheer van gebouwen vraagt ook het beheer van gronden de aandacht van het CvK. Zo is onze kerkelijke gemeente de eigenaar van ca. 15 ha verpachte landerijen, de begraafplaats aan de Babberichseweg te Zevenaar en een aantal verhuurde tuintjes achter de begraafplaats.

Op de van oorsprong hervormde begraafplaats vinden jaarlijks nog enkele begrafenissen plaats . De begraafplaats beschikt ook over een urnenmuur waarin urnen kunnen worden bijgezet en is het mogelijk om as te verstrooien.

  • Meer informatie Begraafplaats

Het beheer van archieven en registers
Uit de geschiedenis van de hervormde gemeente in Zevenaar zijn in het archief diverse stukken te vinden die teruggaan tot circa 1600. Dit historische archief is ondergebracht in het gemeentehuis van Zevenaar. Daarnaast zijn er nog archiefbestanddelen die zich in eigen opslagruimten bevinden.

Activiteiten Groene kerk voorjaar 2024

Activiteiten Groene kerk voorjaar 2024

    Wij hebben als Groene Kerk de afgelopen weken de handen weer flink uit de mouwen gestoken. Op zaterdag 23 maart hebben we met een groepje vrijwilligers zwerfafval geraapt in het centrum van Zevenaar en op 13 april hebben we meegedaan aan de actie Schone...

Gebrandschilderde ramen Ontmoetingskerk

Gebrandschilderde ramen Ontmoetingskerk

Beste leden en vrienden van de Protestantse Gemeente Zevenaar, Uit dankbaarheid voor het behoud van de ‘Ontmoetingskerk’ tijdens de tweede wereldoorlog zijn, kort na de bevrijding, twee gebrandschilderde ramen aangebracht. Tijdens een gesprek met ds. Leen den Besten...

Sparen voor het goede doel

Sparen voor het goede doel

Niet Weggooien!! Waarom weggooien wat nog van waarde is. Heb oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels en geboortekaartjes? Lever ze in bij de ZWO-groep. Er staat een mand in Ons Huis . Ook oud geld en buitenlands geld is welkom. De...

Christelijke meditatie

Christelijke meditatie

Voel jij je onrustig in deze opgejaagde tijd vol drukte en herrie? Zoek jij naar rust en stilte? Stil worden is één van de eerste stappen bij het mediteren. Wat doet christelijke meditatie? Meditatie geeft een innerlijke rust en een betere balans tussen geest lichaam....